Print vriendelijke versie

Batterij

Elke Yamaha DX7 en DX7s model heeft een lithium batterij die nodig is om het interne geheugen op spanning te houden als de stroom is uitgeschakeld. De batterij heeft een levensduur van drie tot zes jaar. Dit is afhankelijk van hoe lang het instrument is gebruikt tijdens die periode. Als de batterij bijna leeg is het aan te bevelen om deze te vervangen, omdat deze anders uit elkaar kan vallen en zelfs giftige stoffen kan laten lekken in het dure ‘moederboard’.

Download op DX7.nl de handleiding om de batterij te vervangen.

Programmeren

Een praktische gids om zelf geluiden te programmeren op een DX7.
Over modulatie, frequentie herkenning, oscillatie en

Output levels

De outputs levels van niet gemoduleerde carriers bepalen enkel het volume van de klank.

Level scaling

Het regelen van een keyboard level scaling, is een extra mogelijkheid.
Bepaalde klanken

Algoritme

Samengestelde klank of niet.
Bij een samengesteld geluid, dient men ook de klankbron op de DX7 samengesteld te kiezen

Home

WWW.DX7.nl/FM_synthese

THEORIE VAN DE FM KLANK SYNTHESE

Operators ...

Operators - dragers, modulators en FM Operators zijn de basis - circuits in de FM - synthese van Yamaha. Iedere operator bestaat uit een digitale sinusgolf - oscillator die pure tonen (sinusgolven) opwekt, een versterker en een digitale 'envelope' generator. Hun structuur ziet er als volgt uit:

dx7 foto
vergroting

Operators hebben ÚÚn uitgang (output) en twee gescheiden ingangen. De informatiestromen die bij de ingangen binnenkomen worden met elkaar gecombineerd voordat ze naar de oscillator gaan.
De eerste ingang dient voor de toonhoogte - gegevens, bijv. van het klavier of het 'pitch bend' wiel. Hierdoor kan de interne oscillator - frequentie op verschillende manieren worden aangestuurd zoals bijv. de gespeelde noten.
De tweede ingang ontvangt de zogenaamde modulatie - gegevens die de kern van de FM synthese vormen. Hier kan de output (uitgang - signaal) van een andere operator binnenkomen (afhankelijk van de algoritme - opbouw), waardoor Frequentie Modulatie (FM) ontstaat. Met andere woorden: de ene operator moduleert de frequentie van de andere.

dx7 foto
vergroting

Iedere afzonderlijke operator produceert dus alleen maar sinusgolven. Maar u kunt ze met elkaar verbinden om zeer complexe golfvormen te creŰren, waardoor vele soorten boventonen ontstaan die voor een muzikale klank zorgen.
Het gevolg is dat u frequentie - spektra (harmonische) kunt produceren die lijken op de eenvoudige driehoek-, zaagtand- of blokgolf van analoge synthesizers.
Met FM - synthese kunt u bovendien nog veel complexere golfvormen maken. Onderstaande afbeelding laat zien hoe sinusgolven op elkaar inwerken. Hoe meer golven elkaar "bewerken" (moduleren), hoe meer het uiteindelijke resultaat op bijv. een zaagtandgolf gaat lijken.

dx7 foto
vergroting

De DX7 11FDtD beschikt over 6 operators die op 32 verschillende manieren met elkaar verbonden kunnen worden. Zo'n formatie van 6 operators noemen we een algoritme.
Als de output van een operator direct naar de audio - uitgang van de DX711FDtD gaat, noemen we deze operator een "drager".
Als de output van een operator in verbinding staat met de ingang van een andere operator, spreken we van een "modulator".

Experiment 1: FM als vibrato

Vibrato is een effect waarbij de toonhoogte van een geluid met regelmatige tijdsafstanden wordt verhoogd en verlaagd (cyclisch).
Met andere woorden: het is een vorm van FM (Frequentie Modulatie). U kunt dit zelf nagaan d.m.v. het volgende eenvoudige experiment.
Initialiseer een klank en zet alle operators uit, met uitzondering van 1 drager en zijn modulator. Kies 'ALG 1' en laat daarvan alleen OP1 en OP2 aan staan (zet hun output level op 99). Zet de OSCILLATOR MODE van modulator OP2 op 'fixed' en kies een COARS frequentie van 1.00 Hz. Druk op een toets en verhoog het OUTPUT LEVEL van OP2.
Wat u nu hoort is een vibrato - effect met een snelheid van 1 cyclus per seconde (= 1 Hz). De toonhoogte van de drager wordt met regelmatige tijdsafstanden verhoogd en verlaagd, d.w.z. de frequentie stijgt en daalt regelmatig. Dit effect wordt veroorzaakt door OP2 want deze moduleert met zijn frequentie (1 Hz) operator 1.
U kunt dat controleren door OP2 aan en uit te schakelen. (Het effect is zeer vloeiend, veroorzaakt door een zeer vloeiende sinusgolf.
Kiest u voor LFO een zaagtand- of blokgolf dan krijgt u een ruwer effect.) Roep de FINE - parameter van OP2 op en verhoog de frequentie. De vibrato wordt sneller. Bij 10 Hz hoort u geen vibrato meer omdat de snelheid te hoog is geworden.

Experiment 2: FM kan veel meer

Zet de FINE - waarde weer op 1 en kies de parameter COARS. Gebruik DATA ENTRY !TIl om deze op 10.00 in te stellen. Ga terug naar FINE en zet m.b.v. de DATA ENTRY schuifregelaar de frequentie op ca. 60 Hz terwijl u toets G3 ingedrukt houdt.
Gebruik nu DATA ENTRY !TIl om hogere frequenties in te stellen, terwijl u toets G3 nog steeds ingedrukt houdt. U zult een belangrijke verandering horen. Wat als vibrato begon is nu een verandering in klankkleur geworden (De meeste geluiden hier klinken niet zo geweldig muzikaal, maar daar gaat het nu even niet om).
Puur technisch gezien is er geen verschil tussen vibrato - modulatie (experiment 1)en klankkleurmodulatie (experiment 2).
Zodra de frequentie boven 20 Hz komt te liggen, kunnen onze oren dit als "geluid" waarnemen. Frequenties lager dan 20 Hz noemen we dan ook "subsonisch" omdat we ze niet kunnen horen.
Als de modulerende sinusgolf subsonisch is, kunnen we echter wel het effect daarvan waarnemen; het klinkt als een cyclische toonhoogte - verandering (vibrato). Wordt de modulerende sinusgolf 'sonisch' (= boven 20 Hz) dan beginnen we klankkleur veranderingen te horen.

FM Synthese

De reden dat sommige geluiden muzikaal klinken en andere weer niet heeft te maken met het frequentie - spectrum.
Als sinusgolven elkaar moduleren worden er nieuwe frequenties aan de basis - golf toegevoegd. Als deze frequenties een integraal veelvoud van de grondtoon zijn (dus x 1, x 2, x 3) noemt men ze boventonen (harmonische).

Klanken die vooral uit harmonische bestaan, ervaren wij als aangenaam (muzikaal). Als een frequentiespectrum te veel niet-harmonische bestanddelen heeft, kunnen we geen duidelijke toonhoogten meer waarnemen en klinkt het als ruis (niet-muzikaal).
De wiskundige aspecten van FM - synthese. die niet alleen afhankelijk zijn van de frequentie maar ook van de amplitude (volume, uitgang - niveau) der sinusgolven, vallen buiten het kader van deze verhandeling.
We willen hier alleen laten zien, welke golfvormen er ontstaan als een modulator en zijn drager hetzelfde uitgang - niveau hebben in de frequentie - verhoudingen 1:1 en 2:1.

dx7 foto
vergroting

U ziet dat het eerste voorbeeld in grote lijnen op een zaagtandgolf lijkt en het tweede voorbeeld op een blokgolf.
Iedere golfvorm heeft een eigen karakteristiek frequentie - spektrum:
- De zaagtandgolf bevat alle boventonen die een integraal veelvoud van de grondtoon zijn: d.w.z. tonen met een frequentie die twee keer, drie keer, vier keer enz. zo hoog is als de grondtoonfrequentie (maar slechts de helft, een derde, een vierde enz. van de amplitude of het volume van de grondtoon).
- De blokgolf daarentegen bevat alleen boventonen (harmonische) die een oneven veelvoud van de grondtoon zijn (dus x3, x5, x7).
Het gevolg is dat deze twee golfvormen duidelijk verschillend klinken.
Met FM - synthese kunt u dus oneindig veel klankkleurvariaties maken: dragers en modulators met diverse toonhoogtes/ uitgangsniveaus zijn in verschillende formaties (algoritmes) met elkaar te combineren hetgeen zeer ingewikkelde golfvormen mogelijk maakt.

Additieve Synthese

FM - synthese is niet de enige synthese die de DX7 11FD/D u biedt.
U kunt namelijk ook twee operators (dragers) parallel gebruiken (zonder directe verbinding met elkaar).
De twee output levels (uitgang - niveaus) worden gewoon bij elkaar opgeteld en het resultaat is "Additieve synthese", want hier wordt niet gemoduleerd.
Wat we hier doen is het veranderen van de frequentie- en volume - verhoudingen tussen de twee parallelle operators (dragers). We geven hier twee voorbeelden met dezelfde output - levels en frequentie - verhoudingen als bovenstaande FM - illustratie.

dx7 foto
vergroting

Voorbeeld 1 (links) laat zien wat er gebeurt als we de output van de twee ongemoduleerde dragers OP1 en OP3 "bij elkaar optellen".
De golfvorm verandert niet, maar wordt alleen iets "hoger". In de natuurkunde zegt men dan dat "de amplitude stijgt".
Een hogere golfvorm (of grotere amplitude) betekent dat hetzelfde geluid harder wordt.
Voorbeeld 2 (rechts) laat zien wat er gebeurt als de frequentie van de ene drager twee keer zo hoog is als die van de andere drager - we krijgen een nieuwe golfvorm, en dus een nieuwe klankkleur.
Parallelle dragers met verschillende frequenties (een heel veelvoud van elkaar) kunnen ook boventonen produceren. Daarom resulteerden onze COARS - instellingen van parallelle dragers in deel I in echte orgelklanken; boventonen zorgen voor een muzikaal en aangenaam geluid.

Toonhoogte bepalen

In Difremo deel I, waar FM - synthese eenvoudig werd gehouden, stelden wij dat de toonhoogte van een klank door de drager(s) wordt bepaald.
De modulators waren toen verantwoordelijk voor de klankkleur (het harmonische spectrum, de boventonen) van een klank.
Maar zo eenvoudig is het in werkelijkheid niet.
Om te beginnen hebt u net gezien (en ook al in deel I gehoord) dat ook dragers de klankkleur kunnen be´nvloeden. En wat betreft de toonhoogte - we sluiten dit hoofdstuk over FM - synthese af met een simpel experiment dat u zal verbazen.
Begin met de ge´nitialiseerde klank (INIT VOl CE) en kies 'ALG 1'. Zet het output level van OP2 op 99 en schakel deze modulator uit.
Verhoog nu de COARS - frequentie van OP1 naar 4,00. Dat betekent 2 octaven hoger dus het klinkt nogal hoog als u nu een toets indrukt.
Stop nu met spelen (en begin pas weer als wij het aangeven, anders gaat het verrassingseffect verloren).
Verhoog de COARS - frequentie van de modulator (OP2) naar 3,00.
Welk effect heeft dit op de toonhoogte, denkt u?
Speel nu een paar noten en zult merken dat de toonhoogte veel lager is dan u dacht.
Schakel nu OP2 in en uit; juist, ook met een modulator kan de toonhoogte veranderd worden.
We zullen maar niet ingaan op de wiskundige aspecten van dit verschijnsel, want dan moeten we ons met sommen en verschillen binnen de FM - synthese bezighouden, waaruit "subharmonische" ontstaan (= subsonische boventonen, dus eigenlijk "ondertonen").
U weet in ieder geval hoe u ze kunt maken,en daar gaat het om.
Hiermee sluiten we onze bespreking van de FM - synthese af want het wordt tijd dat u weer zelf gaat experimenteren (ga zoveel mogelijk uit van de fabrieksklanken).
Een laatste tip: probeer zoveel mogelijk frequentie - verhoudingen uit en vergeet niet dat de modulator output - levels een belangrijke rol spelen. Maar genoeg gezegd nu, want met eigen ervaring komt u veel verder.
>> top ^

Menu

Algoritme
Cardridges
Contact
Difremo
Downloads
Expansion
FM Synthese
Foto's
Geluid
Handleiding
Info
Links
Output level
PC - DX7
Scaling level
Test DX7
Index

DX7 | Facebook

wwwdx7.nl

Google

Figurehead | Webdesign
Rolex Replica Rolex Replica Rolex Watches Rolex Watches Rolex Watches Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Cheap Handbags Oakley Sunglasses Christian Louboutin Outlet Cheap Designer Shoes Ralph Lauren Outlet Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Christian Louboutin Outlet Michael Kors Outlet Coach Outlet Burberry Outlet Ralph Lauren Outlet Louis Vuitton Outlet Cheap Oakley Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Oakley Sunglasses Louis Vuitton Outlet Christian Louboutin Outlet Oakley Sunglasses Coach Outlet Oakley Sunglasses Louis Vuitton Outlet Christian Louboutin Outlet Coach Outlet Oakley Sunglasses Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Coach Outlet Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Oakley Sunglasses Christian Louboutin Outlet Oakley Sunglasses Christian Louboutin Outlet Michael Kors Outlet Christian Louboutin Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Christian Louboutin Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Coach Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Michael Kors Outlet Oakley Sunglasses Coach Outlet Michael Kors Outlet Oakley Sunglasses Coach Outlet Michael Kors Outlet Ralph Lauren Outlet Louis Vuitton Outlet Christian Louboutin Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Christian Louboutin Outlet Louis Vuitton Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Oakley Sunglasses Coach Outlet Michael Kors Outlet Burberry Outlet Ralph Lauren Outlet Louis Vuitton Outlet Kate Spade Outlet kate spade saturday Kate Spade Outlet kate spade saturday Kate Spade Outlet kate spade saturday Kate Spade Outlet kate spade saturday Kate Spade Outlet kate spade saturday hollister hollister outlet hollister sale hollister online shop hollister outlet Abercrombie & Fitch Abercrombie outlet Abercrombie kids Abercrombie outlet hollister outlet hollister outlet hollister co abercrombie outlet Abercrombie & Fitch hollister coupons Abercrombie & Fitch hollister outlet hollister coupons hollister outlet hollister co Abercrombie & Fitch Abercrombie outlet hollister coupons Abercrombie & Fitch hollister outlet hollister co kate spade outlet kate spade kate spade outlet kate spade bags kate spade outlet kate spade bags kate spade outlet kate spade bags kate spade outlet kate spade bags kate spade outlet kate spade bags Abercrombie Pas Cher Abercrombie Pas Cher Abercrombie Pas Cher Abercrombie Pas Cher Abercrombie Pas Cher Abercrombie Pas Cher Abercrombie & Fitch Hollister Pas Cher Hollister Pas Cher Hollister Pas Cher Hollister Pas Cher Hollister Pas Cher Hollister Pas Cher ralph lauren Pas Cher ralph lauren Pas Cher ralph lauren Pas Cher ralph lauren Pas Cher ralph lauren Pas Cher ralph lauren Pas Cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher chaussure louboutin pas cher louboutin pas cher chaussure louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher air max pas cher Abercrombie pas cher Hollister pas cher ralph lauren pas cher louboutin pas cher air max pas cher Abercrombie pas cher Hollister pas cher ralph lauren pas cher louboutin pas cher air max pas cher Abercrombie pas cher Hollister pas cher ralph lauren pas cher